Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY,
KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM M-TEC, S.R.O.

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)


Prevádzkovateľ M-TEC, s.r.o. považuje dodržiavanie zákonných podmienok spracúvania osobných údajov  dotknutých osôb za jednu z priorít. Všetky úkony realizované k jednotlivých štádiách procesu spracúvania osobných údajov sa vykonávajú s maximálnym dôrazom na ochranu základných práv dotknutých osôb, predovšetkým na ochranu osobnosti a súkromia a dodržiavania zásad zákonného spracúvania osobných údajov.

M-TEC, s.r.o. (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) spracúva všetky osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, s osobitným dôrazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa  zrušuje  smernica 95/46/ES (GDPR) (ďalej aj „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a  zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“ alebo „zákon č. 18/2018“).

Tento dokument sa týka najmä dotknutých osôb, ktoré nie sú zamestnancami M-TEC, s.r.o., Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú informáciami v zmysle  čl. 13 Nariadenia.


  GDPR .pdf