118 Triedenie gu?atiny TG


118 Triedenie gu?atiny TGTriedi? gu?atiny sa používa na sklade gu?atiny ako triediaci dopravník. Pred triediacim dopravníkom je naj?astejšie detektor kovu 115, dopravník za odkôr?ova?om 116, jedno- alebo dvojre?azové prísunové dopravníky 106, 107. No vyskytujú sa aj prípady, že triedenie je zaradené hne? za rozjednocovacím dopravníkom 103 alebo poklada?om gu?atiny 104. Gu?atinu triedime pod?a priemeru, d?žky a kvality. Sú?as?ou dopravníka je merací rám, ktorý meria priemer a d?žku gu?atiny. Spravidla býva osadený 8 metrov od za?iatku dopravníka. Je dôležité, aby gu?atina po?as merania ležala po celej d?žke na dopravníku. Po meracom ráme nasledujú triediace boxy, do ktorých je gu?atina transportovaná a vyrážaná naj?astejšie obojstranným spodným elektrickým vyráža?om. Základom dopravníka je jedna pozd?žna re?az, na ktorú sú privarené unáša?e. Unáša? môže by? celokovový s hardoxovými klznými platni?kami alebo kombinovaný s technickým plastom PE1000. Gu?atina je prepravovaná na unáša?och, ktoré sa pohybujú po hardoxovom alebo plastovom vedení. Ve?kos? re?aze sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovanej gu?atiny a rýchlosti transportu. Dopravník je vhodné doplni? o centrálne mazanie. Konštrukcia je spravidla robustná z oce?ových profilov a výpalkov, ?o zabezpe?uje dlhodobú životnos? dopravníka. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou hnacieho re?azového kolesa. Rýchlos? dopravníka sa pohybuje od 20 – 200 m/min a môžeme ju regulova? pomocou frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 25 do 230 metrov. Na za?iatku dopravníka je vratné koleso re?aze a na konci triediaceho dopravníka je náhonovo napínacia stanica. Napínanie re?aze je zvy?ajne hydraulické. Triediaci dopravník vyrábame v rôznych prevedeniach. Môže by? s vyplechovaním, bez vyplechovania, s oce?ovými alebo betónovými boxami. Po?et triediacich obojstranných boxov sa pohybuje od 2 do 32. Z triediacich boxov je gu?atina transportovaná manipula?nou technikou na príslušné miesto ?alšieho spracovania.

<< >>


Triedi? gu?atiny bez boxov [00810033-10]


D?žka gu?atiny [m]: 6
Priemer gu?atiny [mm]: 500
Po?et boxov [ks]: 22 kundenseits
D?žka dopravníka [mm]: 167000
Výška dopravníka: 2500
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Vedenie re?aze: aus Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: 22 x
Sekcia merania: 9,3 m
Pozri viac

Triedi? gu?atiny bez boxov [00813089-40]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 600
Po?et boxov [ks]: 20 kundenseits
D?žka dopravníka [mm]: 152000
Výška dopravníka: ca. 2,5 m (Ketteoberkante)
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: 20 Stk
Sekcia merania: 9,3 m für 2D Messung
Koncová rolka: 1 Stk.
Pozri viac

Triedi? gu?atiny bez boxov [00814097-110]


D?žka gu?atiny [m]: 3,0 - 6,0 m
Priemer gu?atiny [mm]: 600
Po?et boxov [ks]: 2
D?žka dopravníka [mm]: 23037
Výška dopravníka: 2,64m (Ketteoberkante)
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: mechanisch
Vyráža?: 2 Stk.
Koncová rolka: 1 Stk.
Pozri viac

Triedi? gu?atiny bez boxov [00817161-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,0 - 5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 150-800
Po?et boxov [ks]: 15
D?žka dopravníka [mm]: 94950
Výška dopravníka: 2580
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 960
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: 15 Stk
Sekcia merania: ohne
Vstupné valce: 1 Stk.
Pozri viac

Triedi? gu?atiny TG [02010014-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-5,0
Priemer gu?atiny [mm]: 100-320
Po?et boxov [ks]: 11 beiseitig
D?žka dopravníka [mm]: 76000
Výška dopravníka: 2300
Unáša?: 239 Stk. PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: hydraulisch
Vyráža?: 11 x
Sekcia merania: 8,0 m
Pozri viac

Triedi? gu?atiny TG [02011030-30]


D?žka gu?atiny [m]: 6,0
Priemer gu?atiny [mm]: 40-450
Po?et boxov [ks]: 2
D?žka dopravníka [mm]: 23700
Výška dopravníka: 1800
Unáša?: 76 PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: mechanisch
Vyráža?: 2 x
Sekcia merania: 9,3 m
Pozri viac

Triedi? gu?atiny TG [02011032-60]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5-6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 180-650
Po?et boxov [ks]: 4 x Doppelboxen
D?žka dopravníka [mm]: 23700
Výška dopravníka: 2600
Unáša?: 77 Stk. / PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: mechanisch
Vyráža?: 4
Sekcia merania: 5,0 m
Pozri viac

Triedi? gu?atiny TG [02021203-10]


D?žka gu?atiny [m]: 2,4 - 4,1 m
Priemer gu?atiny [mm]: 150 - 900
Prevedenie:: ohne Antrieb und Umlenksektion
D?žka dopravníka [mm]: 29340
Dopravná výška [mm]: 1270 (Ketteoberkante)
Vedenie re?aze: aus Hardox
Vyráža?: 6 x Ausboxer mit 2 Armen.
Spojka: Rotex
Pozri viac

Triedi? gu?atiny TG [03210001-50]


D?žka gu?atiny [m]: 2,5 - 6,5
Priemer gu?atiny [mm]: 100-1000
Po?et boxov [ks]: 3 x Stahlboxen
D?žka dopravníka [mm]: 27200
Dopravná výška [mm]: 3150
Unáša?: PE1000
Rozostup unáša?ov [mm]: 640
Vedenie re?aze: Hardox
Napínanie re?aze: mechanisch
Vyráža?: 3 x beidseitig
Sekcia merania: für 2D Messung
Pozri viac