204 Oblúkové re?azové dráhy


204 Oblúkové re?azové dráhyOblúkové dráhy sa používaj na zmenu orientácie reziva o 90 stup?ov. Naj?astejšie pri transporte reziva medzi pílou a triedením reziva. Otá?anie pomocou zákruty je rýchle a zákruta zárove? slúži ako medziopera?ný sklad. Základom dopravníka sú prie?ne re?azové dráhy oblúkovej konštrukcie. Každá dráha ide rozdielnou rýchlos?ou, aby bola dodržaná obvodová rýchlos? prepravy. Špeciálne re?aze sa pohybujú po plastovom vedení. Ve?kos? re?azí sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu a rýchlosti transportu dopravníka. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva. Pohon je zabezpe?ený elektromotorom pomocou samostatných prevodov pre každú re?azovú dráhu. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. Dopravník môže ma? výdrevu, hlavne z bezpe?nostných dôvodov. Nasledujúci dopravník bývajú spravidla prie?ne re?azové dráhy.

<< >>


Oblúkové re?azové dráhy [00817167-110]


D?žka reziva: bis 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R2850/ R3850/ R4950/ R7430

Oblúkové re?azové dráhy [00821256-30]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R1250/ R2018/ R3718/ R4858

Oblúkové re?azové dráhy [02011029-10]


Typ a rozmery reziva: 100x200x2500-6000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5 in 2 Etagen
Výška dopravníka [mm]: 1800/3800
Polomer ohnutia: R4,2/ R5,7/ R6,5/ R7,5/ R8,4

Oblúkové re?azové dráhy [02017124-320]


Po?et re?azových dráh [ks]: 6
Polomer ohnutia: 8,4/ 7,7/ 7,1/ 6,5/ 5,8/4,5 m
Unáša?: 10 St. pro Kettenbahn
Prevedenie:: Start-Stop Betrieb

Oblúkové re?azové dráhy [07821004-160]


D?žka reziva: 2,5/3,0/4,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Polomer ohnutia: R4000/ R5780/ R6410/ R7260

Oblúkový dopravník [00911044-6030]