235 Dopravník spod triedi?a


235 Dopravník spod triedi?aDopravník spod triedi?a je ur?ený na odsun balíkov reziva, ktoré sa na dopravník dostanú vysypaním z triediaceho boxu. Následne je rezivo dopravované na ?alšie spracovanie, vä?šinou do stohovacieho zariadenia. Materiál je prepravovaný po re?aziach bez unáša?a. Po?et re?azových dráh sa ur?uje pod?a minimálnej a maximálnej d?žky prepravovaného reziva. Robustnos? konštrukcie, ve?kos? re?azí a elektromotora sa ur?í pod?a hmotnosti prepravovaného materiálu. Pohon re?azových dráh je pomocou elektromotora a hnacieho hriade?a s re?azovými kolesami. Rýchlos? sa môže regulova? prostredníctvom frekven?ného meni?a. D?žka dopravníka býva od 6,0 do 60,0 metrov.

<< >>


Dopravník spod triedi?a [00808020-90]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 5,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 24500
Šírka dopravníka [mm]: 2700

Dopravník spod triedi?a [00816141-30]


Typ a rozmery reziva: L= 6 m
Max. za?aženie [kg]: 10500
Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 12200

Dopravník spod triedi?a [00816141-40]


Po?et re?azových dráh [ks]: 2
Osová vzdialenos? [mm]: 2110
Sklon [° ]: 22

Dopravník spod triedi?a [00816154-31]


Dopravník spod triedi?a [00817163-40]


Typ a rozmery reziva: L=3,0-5,2 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3556
Sklon [°]: 10°

Dopravník spod triedi?a [00818183-410]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Max. za?aženie [kg]: 10.000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 13145
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Dopravná výška [mm]: 450

Dopravník spod triedi?a [00818183-411]


D?žka reziva: 2,0 - 6,0 m
Max. za?aženie [kg]: 10.000
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 13356
Šírka dopravníka [mm]: 4400
Dopravná výška [mm]: 450

Dopravník spod triedi?a [00818190-22]


Typ a rozmery reziva: L=3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 15555
Šírka dopravníka [mm]: 4355

Dopravník spod triedi?a [00819204-140]


D?žka reziva: 3,0 - 6,0 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 3210
Sklon [°]:

Dopravník spod triedi?a [00821256-50]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 15050
Šírka dopravníka [mm]: 3875
Dopravná výška [mm]: 650

Dopravník spod triedi?a [00821256-60]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 14980
Šírka dopravníka [mm]: 3880
Dopravná výška [mm]: 650

Dopravník spod triedi?a [00821256-65]


D?žka reziva: 3,0 - 5,5 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 4
Osová vzdialenos? [mm]: 2990
Sklon [°]: 9,5°

Dopravník spod triedi?a [01120033-10]


Celková d?žka dopravníka [mm]: 50530 geteilt in 3 Teile
Po?et re?azových dráh [ks]: 5
Osová vzdialenos? [mm]: 16925 + 17350 + 16755
Dopravná výška [mm]: 1630
Prevedenie:: Zeichnung 363581

Dopravník spod triedi?a [07519001-175]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Max. za?aženie [kg]: 8000
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 14720

Dopravník spod triedi?a [07519001-176]


D?žka reziva: 3,0 - 6,3 m
Po?et re?azových dráh [ks]: 3
Osová vzdialenos? [mm]: 2110
Sklon [° ]: 23